Общественные слушания в форме открытого собрания

22.12.2016 г.


 Проводятся общественные слушания в форме открытых собраний по проекту Раздел «Охрана окружающей среды» к  проекту «Мобильный комплекс по производству невзрывчатых компонентов для взрывчатого вещества «Rioflex», вахтовый поселок модульного типа» в Жарминском районе, Восточно-Казахстанской области», 12.01.2017 г., в 12.00, в Акимате  п. Ауэзов, Жарминский район Восточно-Казахстанской области.

 Заказчик – ТОО «МАКСАМ Казахстан», тел. 8 (7212) 32-04-58.

 Разработчик проекта – ТОО "Проектсервис", тел. 8 (72-12) 91-10-31, proekt_krg@mail.ru.

 Документация по проекту размещена на сайте e-priroda.gov.kz в разделе «Общественные слушания».

 Замечания и предложения заинтересованной общественности принимаются не позднее трех рабочих дней до даты проведения общественных слушаний:  proekt_krg@mail.ru.

 

Қоғамдық тыңдаулар нысанында ашық жиналыстар жобасы бойынша:  Бөлім «Қоршаған ортаны қорғау»  жобасына «Мобильді өндіру кешені емес жарылғыш компоненттері үшін жарылғыш заттар, «Rioflex»,  вахталық кенті модульдік үлгідегі» Жарма ауданында, Шығыс Қазақстан облысы», 12.01.2017 ж., 12:00, Әкімдігінде, Әуезов к., Жарма ауданы, Шығыс Қазақстан облысы.

 Тапсырыс беруші - ЖШС «МАКСАМ Қазақстан», тел. 8 (7212) 32-04-58.

 Жобаны әзірлеуші - ЖШС «Проектсервис», тел. 8 (72-12) 91-10-31, proekt_krg@mail.ru.

 Құжаттама жобасы бойынша сайтында e-priroda.gov.kz бөлімінде "Қоғамдық тыңдау".

 Ескертулер мен ұсыныстар мүдделі жұртшылықтың қабылданады кешіктірмей үш жұмыс күн күнге дейін қоғамдық тыңдаулар өткізу: proekt_krg@mail.ru.

 

8 7212 911 031